Posa't en acció!

  • de 8 a 12 anys
  • Aprenentatge i servei
  • Ciutadania compromesa, Participació i Democràcia, i Pau i solidaritat
  • Proposta educativa Àgora

Descripció

Amb l’elaboració d’aquest projecte us proposem que conegueu les diferents entitats que hi ha al vostre barri i us interesseu per una. Aquesta serà coneguda pel grup de mitjans amb profunditat i, finalment, s’acabarà duent a terme un projecte conjunt.

Objectius

  • Assumir responsabilitats i tasques per desenvolupar un projecte.
  • Conèixer el funcionament, organització i la missió d’alguna entitat o associació del seu entorn.
  • Establir compromisos cap a ells mateixos, el grup i altres col·lectius.
  • Viure la participació com una tasca col·lectiva en què cadascú ha d’aportar el seu esforç.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Des de les entitats treballem per educar en una actitud solidària, que reforci els lligams de cooperació entre les persones, quelcom imprescindible per construir entre tots i totes, un món més just.

Amb el grup de nois i noies d’aquesta edat una de les millors maneres per treballar la solidaritat és el projecte de grup, ja que és un instrument que permet implicar-se de manera individual i col·lectiva; a més de ser una eina de participació molt creativa.

Amb la realització d’un projecte, el grup de mitjans, pot posar de manifest tots els coneixements adquirits i pot experimentar en primera persona què vol dir liderar un projecte de millora i de canvi social. A més, aquesta activitat ens ofereix la possibilitat de tenir un contacte i treballar amb altres associacions i entitats de la població.

Amb l’elaboració d’aquest projecte us proposem que conegueu les diferents entitats que hi ha al vostre barri i us interesseu per una. Aquesta serà coneguda pel grup de mitjans amb profunditat i, finalment, s’acabarà duent a terme un projecte conjunt.

MOTIVACIÓ

Aquesta activitat està vinculada al departament TotsaUna. Així doncs, hem de pensar que la realització d’aquesta activitat serà perquè els nois i noies han escollit aquest departament i tenen la preocupació i l’interès cap al benestar i la participació de la ciutadania de la tassa. Com tots els departaments, aquest també inclou diferents idees relacionades amb l’acció de la ciutadania, però que fa referència a diferents àmbits de participació. Tota civilització té moviments i col·lectius de persones que lluiten per aconseguir un objectiu comú. Persones que decideixen reunir-se i organitzar-se per fer alguna denúncia o reivindicació. Un exemple clar d’aquestes mobilitzacions són les associacions del nostre barri: associacions veïnals, entitats culturals o associacions que cerquen la igualtat entre gèneres.

És per això que en aquesta activitat us suggerim fer un petit projecte en el qual el grup de mitjans pugui conèixer i analitzar quines associacions i entitats hi ha en el seu barri o municipi i puguin decidir amb quina d’aquestes organitzacions els agradaria col·laborar i plantejar una acció conjunta, on sigui el propi grup que lideri el procés d’aquesta acció. És important que la tria de l’associació compleixi amb els interessos del grup i, sobretot, tingui una transferència i una vinculació clara amb la civilització de la tassa.

Per motivar als infants i, sobretot, si voleu acotar l’anàlisi i el coneixement de les associacions us suggerim que inicieu l’activitat presentant diferents tríptics, fulletons o cartells de diferents associacions i entitats del barri amb la idea de posar exemples als mitjans de les coses que es fan a la seva població i veure qui les dinamitza. Aquest primer material ens servirà per començar a conèixer diferents organitzacions i motivar al grup perquè tinguin interès a conèixer més a fons una associació.

VINCULACIÓ AMB EL BLOG

Quan el grup de mitjans fa l’elecció de realitzar l’activitat del departament TotsaUna es trobarà la possibilitat de fer una tria molt més específica i escollir on volen posar la seva atenció. Aquests subdepartaments, on podem posar el focus d’atenció són: polítiques d’igualtat, associacionisme i col·lectius amb característiques concretes com infància i adolescència, gent gran o persones amb alguna malaltia. L’activitat que es proposa en aquesta activitat se centra en la coneixença d’una associació, però es pot vincular fàcilment amb els altres dos subdepartaments, simplement centrant i acotant l’atenció en associacions més concretes.

En el blog, també, trobareu una fitxa que us pot servir per orientar l’anàlisi de l’associació escollida. Fitxa per recollir informació:

– Nom de l’associació
– Quan i per què es va fundar?
– Quina és la seva missió i objectiu?
– Quines accions i actes es duen a terme?
– Quines necessitats té aquesta associació?
– En què podríem ajudar? I com?

PLAFÓ DE NOTÍCIES

Un gran element de motivació que tenim al nostre abast és el plafó de notícies, ja que és un element que ens connecta directament les nostres activitats amb allò que està passant a la tassa i, sobretot, ens serveix a l’equip educatiu per guiar i orientar al grup de mitjans cap al departament que creiem què és important.

En el cas del departament TotsaUna, podem utilitzar diferents tipus de notícies, ja que aquest departament és molt ampli, un exemple que us proposem és:

– Un grup de ciutadans i ciutadanes està molt preocupat perquè els carrers, parcs i els habitatges del seu entorn estan molt descuidats, hi ha escombraries, cada vegada hi ha més desperfectes i ningú en té cura. Aquest grup està plantejant fer alguna cosa, però no saben com organitzar-se.

– Els més joves de la civilització troben que no hi ha espais per a ells, pensen que podrien organitzar alguna cosa; però no se’ls acut res. A més creuen que ningú els escoltarà perquè són joves.

ACTIVITAT

Com ja hem anat comentant, en aquesta activitat us proposem realitzar una acció conjunta amb alguna associació o entitat del barri. Es tracta de poder fer una primera anàlisi de les diferents organitzacions que hi ha a la població amb la intenció d’escollir-ne una i poder conèixer-la en més profunditat; saber quina és la seva organització, quina és la seva missió, quan i per què va començar i, sobretot, quines accions i actes duen a terme.

Un cop haguem escollit l’organització, ens haguem posat en contacte i tinguem tota aquella informació necessària, escollirem quin tipus d’acció realitzarem per donar suport a la tasca d’aquesta associació.

Hem de tenir en compte que el tipus d’acció que escollim la decidirem en funció dels interessos del propi grup de nois i noies; però, també, haurem de tenir molt presents els interessos reals de l’associació amb la que decidim col·laborar. Així doncs, el tipus d’acció estarà condicionada amb la pròpia activitat i necessitats de l’associació escollida. Tot i així, a continuació, us presentem un guió amb els processos que hauríem de seguir per garantir l’èxit de l’activitat.

Fases del projecte

Conèixer les associacions. Abans de començar a pensar en el tipus d’acció que durem a terme és important dedicar un temps a què els grups de mitjans coneguin les diferents entitats que hi ha en la seva població i fer una petita anàlisi per poder decidir amb quina els hi interessa col·laborar.

Elecció de la que ens interessa. Un cop coneguem les diferents associacions cal fer un procés de selecció. Us recomanem que escolliu un parell o tres d’organitzacions amb les quals fer el contacte per assegurar-vos que alguna agrairà la vostra col·laboració. Amb aquest procés d’elecció de les associacions, també, podem començar a pensar en quines accions podríem fer amb ells, pensar idees i propostes que els hi podem fer amb la idea de col·laborar conjuntament.

Posar-se en contacte. Un cop hem escollit l’associació amb la que volem participar hem de posar-nos en contacte per poder fer una reunió i exposar la nostra proposta. En aquest moment, us suggerim que feu una elecció d’una persona representant del grup, que sigui el portaveu i la persona que, conjuntament amb l’equip educatiu, sigui el responsable de tenir la reunió amb l’associació (en el punt de les dinàmiques participatives podeu veure indicacions per dur a terme aquest procés de selecció).

Conèixer l’associació en aprofundiment. Aquesta part del projecte dependrà molt del tipus d’associació, de les persones responsables i dels acords als quals arribeu. Penseu que seria interessant fer una visita a l’organització, que el grup conegui algunes persones membres de l’associació i que siguin ells els que expliquin en què consisteix la seva tasca i, sobretot, que puguin conèixer el seu funcionament: si són voluntaris, com s’organitzen i quin tipus d’actes porten a terme.

Decidir l’objectiu de l’acció. Quan fem el primer contacte amb l’associació ja és important portar pensades algunes propostes; però serà quan coneguem més a fons l’entitat que decidirem quina serà l’acció concreta i l’objectiu que volem aconseguir.

Preparació de l’acció. Per preparar l’acció que haurem decidit, us proposem que organitzem el grup
de mitjans per comissions i que cada comissió es responsabilitzi d’una part de l’organització. El treball per comissions és una dinàmica participativa que teniu exposada en l’apartat corresponent i és una molt bona manera perquè els nois i noies participin activament de tots els processos del projecte.

Posada en marxa i realització de l’acció. Aquest és el moment d’executar l’acció, haver pensat dia, hora i activitat en concret que es durà a terme i portar-la a la pràctica.

Valoració de tot el procés. En tota activitat i projecte és molt important contemplar un espai per a fer la valoració de tot el procés. Quan plantegem aquest mètode educatiu, hem de tenir present que ha d’haver-hi diferents moments per a l’avaluació i, sobretot, tenir present qui valorarà. Cal fer una valoració dels diferents processos i una valoració més general, i és molt important que en aquestes avaluacions participin els nois i noies, l’equip educatiu, els membres de l’associació i, en definitiva, aquelles persones que participin de l’acció.

SUGGERIMENTS

Com ja hem anat dient, està clar que l’acció que acabem realitzant dependrà de l’associació que escollim i dels interessos, tant del grup com de l’entitat. Tot i així us suggerim diferents activitats o exemples d’acció que us poden servir per tenir idees i enfocar el vostre projecte:

Ajudar a fer sensibilització de la seva entitat:
– Plantejar unes jornades esportives.
– Fer una exposició de fotografies de la seva activitat a l’esplai o centre de cultura del barri/ població.
– Dur a terme un acte de recollida de materials o recursos econòmics.
– Fer algun butlletí o petita revista que serveixi per fer difusió.

Participació en actes de la pròpia associació:
– Col·laborar en la preparació i organització.
– Fer difusió d’alguna de les accions.

PRÀCTIQUES I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

Treball per comissions: Aquesta dinàmica participativa permet organitzar i gestionar un projecte d’una manera eficient i, sobretot, cooperativa entre tots els membres del grup. La creació de les diferents comissions dins del gran grup permet una distribució de tasques i que els diferents nois i noies puguin repartir-se segons els seus interessos i col·locar-se en aquella comissió que els cridi l’atenció i amb aquelles tasques que voldran assumir i responsabilitzar-se.

Per organitzar un procés de treball per comissions hem de garantir i tenir presents les següents indicacions:

– Hem de tenir clar que cada comissió funciona com un grup de treball independent i tindrà les seves funcions i tasques que haurà de realitzar; però, també, s’ha de tenir clar que hi haurà d’haver moments en que les diferents comissions posin en comú la seva feina i, fins i tot, treballin de manera conjunta.

– L’ideal seria que totes les comissions estiguessin formades pel mateix nombre de persones, però potser hi ha comissions que requereixen més feina que altres i cal compensar-ho en aquest sentit.

– Les tasques i funcions de cada comissió hauran d’estar prèviament definides i com que estem treballant amb infants mitjans és important que es pugui marcar el ritme de treball.

– Es poden crear tantes comissions com trobem necessari, tenint en compte les tasques que s’han de dur a terme i sobretot les necessitats de l’acció.

– Cada comissió ha de tenir un seguiment per part de l’equip educatiu i seria ideal que en cada comissió hi hagués un representant que lideri una mica més els processos.

A continuació, us proposem diferents exemples de comissions que es poden crear, però cal tenir present que això dependrà del tipus d’acció.

Comissions:
– Difusió
– Material
– Ambientacions o decoracions
– Recollida d’informació

LA MAQUETA

Un element que ens ajudarà a concloure l’activitat i a fer una valoració és l’elaboració de la maqueta. A l’hora de decidir com plasmar el departament de TotsaUna el grup de mitjans hauran de fer una gran reflexió i una presa de consciència de la importància de tenir associacions i entitats en el nostre municipi.

Els nois i noies hauran de decidir quin tipus d’associacions i entitats els hi agradaria que tingués la seva civilització i, en aquest moment, donar una simbologia a cada institució. Buscar elements visuals que representin les entitats que el grup ha decidit col·locar. Aquests símbols que es facin servir poden ser intentats per el propi grup o agafar com a referència els logotips i les imatges que fan servir les entitats que hi ha a la població.

POSAR ATENCIÓ ALS ASPECTES SEGÜENTS

– Cada entitat en funció de les seves necessitats i interessos podrà adaptar l’elaboració del projecte, augmentant o reduint la seva magnitud. Depenent del grup i dels objectius el projecte pot dilatar-se en el temps.

– Cal tenir present que els infants mitjans estan introduint-se en la metodologia de projectes i, per tant, l’equip educatiu haurà de marcar els ritmes i fer un seguiment acurat de les feines que realitzen les comissions.

– Depenent de la magnitud del projecte i dels propis objectius, aquesta activitat es pot convertir en una experiència d’Aprenentatge i Servei.

 

Valoració

L’activitat que hem plantejat és un petit projecte, en el que hi ha diferents processos i que ens pot durar diferents sessions. És per això que haurem de dedicar diferents moments a la valoració, ja que haurem de valorar els diferents processos.

Amb els grups de mitjans podem utilitzar un element físic i visual que ens permeti plasmar els èxits i aquelles millores que s’han d’anar fent, també que reflecteixi com s’han sentit els membres del grup durant les diferents fases del projecte.

Material addicional

Edat de 8 a 12 anys
Temàtica Ciutadania compromesa, Participació i Democràcia, i Pau i solidaritat
Tipus Aprenentatge i servei
Projecte Proposta educativa Àgora
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai