Canal de denúncia

A Fundesplai disposem d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu. Té a la seva disposició la Política del Sistema Intern d’Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

CANAL CONFIDENCIAL

Aquest és un canal de denúncies que garanteix la confidencialitat i en què també es poden presentar denúncies anònimes.

DENÚNCIA

Pots denunciar aquí si detectes una irregularitat que pugui suposar una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

No són emergències

El Sistema Intern d’Informació no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades a través d’aquest canal no rebran una resposta immediata.
Per què cal un canal de denúncies?

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix la necessitat de disposar d’un Sistema Intern d’Informació, com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Alhora, l’existència d’un Sistema Intern d’Informació constitueix una expressió del compromís dela Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) amb la integritat i el comportament ètic en tots els seus àmbits d’actuació.

Per això, el Patronat de Fundesplai ha aprovat la present Política del Sistema Intern d’Informació en la qual s’identifiquen els canals de denúncia i els drets i garanties que assisteixen als informants i a totes les persones afectades per una denúncia.

El Patronat ha designat un Responsable del Sistema Intern d’Informació, dotat d’independència i poders autònoms de supervisió i control per garantir el correcte funcionament del Sistema Intern d’Informació.

Qui pot denunciar?
Podran utilitzar aquest Sistema Intern d’Informació les persones següents:
  • Els empleats/des i persones del patronat.
  • Treballadors/es autònoms/es.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors,.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris/es, becaris/es i treballadors/es en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.
Es poden fer reclamacions comercials?
El Sistema Intern d’Informació no és el canal oficial per presentar reclamacions comercials.
Si vols fer una reclamació comercial, et recomanem que contactis amb nosaltres o que facis una reclamació mitjançant el full oficial de reclamacions de la Generalitat.
Què es pot denunciar en aquest canal?

El Sistema Intern d’Informació podrà utilitzar-se per denunciar o comunicar les següents conductes:

  • Les accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o infracció administrativa greu o molt greu.
  • Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del Dret de la Unió Europea.

En el cas dels empleats/des de Fundesplai, hauran també de denunciar o comunicar qualsevol indici raonable de la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari als Principis de Conducta i Pràctiques Responsables  o a la normativa interna.

Es garanteix la confidencialitat i l'anonimat?

Les denúncies es presenten mitjançant la Bústia de denúncies anònimes. Es tracta d’un canal segur de comunicació que garanteix  la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació o denúncia i de la tramitació d’aquesta.

La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d’informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades, impedint l’accés de personal no autoritzat.

No obstant això, les dades de les persones que realitzen la comunicació podran ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que fossin requerides com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l’objecte de la comunicació. La cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Es permeten les comunicacions anònimes, si l’informant opta per l’anonimat. La comunicació serà acceptada, tot i que la tramitació d’aquesta pot quedar limitada davant la dificultat de contrastar la veracitat de la mateixa.

Quin és el procediment un cop presentada la denúncia?

Fundesplai assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació, acusarà rebut de la seva recepció i donarà el curs corresponent a la mateixa.

La tramitació de la denúncia o comunicació rebuda es realitzarà conforme al procediment de gestió intern establert a l’efecte i respectant en tot cas els drets i garanties de totes les parts afectades.

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai