El món per un forat!

 • de 12 a 17 anys
 • Audiovisual
 • Ciutadania compromesa, Igualtat d’oportunitats, i Pau i solidaritat
 • Programa pedagògic En Clau de Pau

Descripció

Proposem la realització d’un cicle de pel·lícules que girin al voltant dels conflictes del món: pobresa, guerra, canvi climàtic, violència, desigualtats… per tal de promoure una anàlisi crítica d’aquests fets en base als Drets Humans.

Objectius

 • Promoure una actitud crítica envers aquells aspectes del món que representen una vulneració dels drets de les persones i analitzar les possibles solucions no violentes.
 • Desenvolupar estratègies d’anàlisi i resolució de conflictes en què es prioritzi l’assumpció de compromisos i riscos, la cooperació i la comunicació, la implicació i la lluita pacífica per la pau i per allò que és just.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

Els llargmetratges són un bon recurs per treballar el tema de la pau i promoure una anàlisi crítica de l’entorn. A través d’aquests podem endinsar-nos en situacions allunyades de la nostra realitat que ens serien inaccessibles d’altra manera i trobar els punts de contacte amb la nostra quotidianitat.

Les històries recollides a les pel·lícules també ens permeten analitzar diferents estratègies i actuacions davant situacions de conflicte, i copsar i discutir la seva utilitat i els seus resultats. Amb el debat d’aquests aspectes, dins el grup volem treballar l’anàlisi i resolució de conflictes per tal de desenvolupar punts de vista i estratègies que podem aplicar després en la nostra quotidianitat.

Arran de les temàtiques tractades a les pel·lícules, ens podem plantejar la col·laboració amb alguna ONG que treballi en algun dels camps que hàgim discutit, com ara la defensa dels drets humans o la solidaritat internacional. L’activitat pot esdevenir l’inici d’un projecte d’aprenentatge servei o un servei comunitari.

D’altra banda, el muntatge d’un cicle de pel·lícules és una activitat que ens pot servir per augmentar el grau d’autogestió i organització del nostre grup de joves, ja que implica la coordinació de molts elements diferenciats i un grau de compromís important davant el propi grup.

 

Implicar el grup de joves en l’organització del cicle de cinema

Una qüestió que caldrà tenir en compte serà la de seleccionar pel·lícules que treballin els temes sobre els quals nosaltres volem reflexionar. En aquest sentit podem motivar el cicle de pel·lícules fent un buidat de notícies de diaris i buscant pel·lícules que incideixin en algun dels aspectes que motiven les notícies (lluita pels drets humans, lluita contra el racisme, defensa de la igualtat entre els sexes…).

Per a la realització del cicle de pel·lícules, és necessari que hi hagi un equip de nois i noies disposats a implicar-se en l’organització. Perquè la proposta realment sigui viscuda pel grup com una realització molt autònoma, l’equip responsable ha de tenir un paper de lideratge dins el grup en aquesta activitat. Segons la maduresa i capacitat organitzativa del grup, l’equip pot assumir des de la totalitat de les funcions fins a unes quantes seleccionades per l’equip educatiu:

 • Seleccionar les pel·lícules que es projectaran dins el cicle.
 • Preveure les necessitats infraestructurals.
 • Elaborar el calendari de l’activitat i l’horari, i definir la dinàmica de les trobades.
 • Decidir quin tipus de difusió es farà i realitzar-la: web centre, xarxes socials, fer un opuscle on es comenti la intencionalitat del cicle de pel·lícules i se’n reculli la programació completa….

 

Selecció de pel·lícules

«Les pel·lícules no són planes, són esferes amb moltes facetes» Akira Kurosawa

A l’hora de triar les pel·lícules s’ha de tenir present l’objectiu de l’activitat, i seleccionar aquelles que tractin diferents conflictes i temàtiques que puguin discutir-se després al grup. És imprescindible que l’equip educatiu vegi la pel·lícula abans de projectar-la davant tot el grup per valorar-ne la idoneïtat.

Us recomanem que feu una ullada a la revista virtual d’educació en valors Senderi per fer la selecció de les pel·lícules. Hi trobareu un apartat específic de films amb ressenyes del professor Jaume Cela. Molt recomanable.

 

Guia de debat

En cap moment no hem d’oblidar que l’objectiu del cicle de pel·lícules és promoure la reflexió sobre els diferents aspectes que s’allunyen d’un marc de convivència positiu: quins són els motius, quines les estratègies que fan servir els implicats per defensar la seva posició i quins són els resultats.

Per afavorir aquesta reflexió, podem elaborar una fitxa de discussió al voltant de cadascuna de les pel·lícules seleccionades per tal de guiar l’anàlisi dels continguts de la pel·lícula i la seva posada en comú. El grup organitzador del cicle, o una comissió, crearà una fitxa de discussió tipus i l’adaptarà a cadascuna de les diferents pel·lícules.

Fóra també adient tenir clar el significat de termes com ara violència estructural, lluita no violenta i d’altres conceptes relacionats per tal de poder identificar-los davant el grup quan es presentin als films.

Un possible patró de la guia de debat seria:

 • Creus que la situació de la pel·lícula respon a una situació de pau?
 • Quin és el conflicte? Quines són les parts implicades?
 • Quins tipus de violència s’exerceixen a la pel·lícula?
 • Qui n’és l’autor? Per què l’utilitza?
 • Quins resultats obté de la seva acció? Són els que perseguia?
 • Quins beneficis n’obté? En què es perjudica?
 • Qui pateix la violència? Quin paper adopta?
 • És una actitud efectiva? Per què?
 • Quins altres camins es podien prendre per solucionar aquest conflicte?

A l’hora de dissenyar la guia de debat, és interessant adaptar les qüestions a les situacions concretes de les pel·lícules (Per què creus que el personatge X fa tal cosa?) i personalitzar-les, per tal d’afavorir el posicionament dels participants en el debat (En la situació de X, tu que hauries fet?).

Altres tipus de qüestions que ens poden ajudar a afavorir el debat poden fer referència al plantejament global de la pel·lícula (Et sembla bé el final de la pel·lícula? Quin hauries triat tu?).

En el moment del debat, els monitors donarem suport al paper del moderador per ajudar-lo a mantenir viu el debat i aconseguir que tothom hi participi i opini.

Abans de la valoració final del cicle, cal que el grup responsable vagi fent valoracions parcials després de cada sessió per veure què es pot ajustar per aconseguir un funcionament òptim.

Valoració

Alguns dels aspectes que caldria valorar després de cada trobada són:

 • Acceptació de la pel·lícula. Ha agradat? Ha semblat interessant?
 • Ambient a la sala. Hem pogut començar a l’hora prevista? Tothom estava còmode? S’ha seguit la pel·lícula amb atenció?
 • Participació en el debat. Tothom hi ha participat? Quins aspectes han despertat més interès? S’ha ajustat la discussió al tema de la pau?
 • Un cop finalitzat el cicle serà el moment de fer una valoració més global de tot el projecte.

Observacions

Parar atenció a:

 • A l’hora de triar les pel·lícules, buscarem aquelles que tractin temes més propers al nostre barri o a les associacions de la zona per tal de poder lligar la seva discussió amb la implicació en iniciatives posteriors.
 • No cal fer un cicle de pel·lícules massa llarg, entre dues i quatre sessions són més que suficients. Si l’activitat agrada podem pensar a repetir-la l’any vinent per les mateixes dates abans que allargar-la indefinidament fins que es deixi córrer per cansament.
Edat de 12 a 17 anys
Temàtica Ciutadania compromesa, Igualtat d’oportunitats, i Pau i solidaritat
Tipus Audiovisual
Projecte Programa pedagògic En Clau de Pau
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Tots els drets reservats

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai