Codi d’Ètica de Fundesplai

Pròleg


 

Una de les obligacions més importants del Tercer Sector i de les seves organitzacions avui hauria de ser la de mantenir elevats els nivells ètics de les comunitats i la de consolidar constantment la consciència pública i la cultura global de què l’ètica ha de ser la base fonamental d’una socie­tat més justa, democràtica i participativa. Crec sincerament que en una societat com la nostra, i en un moment tan apassionant com el que estem vivint, qui posa «la mira­da ètica a la vida» és i està sent, sobretot, el Tercer Sector.

Si l’espai de les administracions públiques és el de la legalitat i si l’objectiu del mercat -en un sistema d’economia / comptabilitat voraç i dominadora com és el nostre- està sent el de guanyar quant més millor en el menor temps, ¿quin escenari li queda al nostre Tercer Sector, que es troba entre l’àmbit del govern i el del sector empre­sarial? Doncs, entre d’altres, el d’aportar vitalitat ètica a la comunitat i el de demos­trar, com en general està demostrant, que té capacitat de resposta a les necessitats i demandes de la gent, sobretot dels més necessitats, i que el seu compromís i les seves motivacions li estan aportant un po­der cívic cada vegada més gran. Per això, a mesura que augmenta la seva importància social, ha d’augmentar també la seva res­ponsabilitat ètica.

Quan una entitat del Tercer Sector elabo­ra el seu propi Codi d’Ètica, no és com si comprés un vestit nou que es posa o es treu amb facilitat segons les circumstàncies i la conveniència. El Codi d’Ètica és la pell que ens protegeix i que ens permet visualitzar allò millor de la nostra organització. Perquè demostra que Fundesplai -en aquest cas- és una entitat i una organització, per sobre de tot, dirigida i animada per uns valors que orienten la seva intervenció comunitària, la seva organització interna i les relacions que estableix amb el seu entorn. Gràcies a aquest Codi, la nostra entitat transmet «la cultura Fundesplai» en coherència amb determinats valors als quals hem conferit el tret d’ètics i que, per decisió col·lectiva, volem que serveixin d’orientació i guia de conducta en l’actuació de la Fundació i de les persones que la integren.

Per això, és molt important que tots els membres de la Fundació coneguin bé, comprenguin, reflexionin i compleixin la seva feina a l’entitat prenent com a base i referència aquest Codi d’Ètica. Ningú està exempt d’aquesta responsabilitat. I és molt important que el compromís sigui instituci­onal, per assegurar que tant les estratègies com les polítiques, les condicions de treball i els models d’intervenció siguin coherents amb el que es proclama en aquest Codi.

«Fer el bé», en el sentit mecànic d’aten­dre les persones que són destinatàries dels nostres programes, no és el que legitima avui Fundesplai, perquè no parlem d’»un bé» desproveït de valors, o buit d’ideolo­gia i de significat positiu per a la societat on s’intervé. Fundesplai no es troba en la societat catalana per fer-la simplement més activista. El seva rellevància social no ha d’anar en aquesta direcció.

«Fer el bé» -des de la mirada ètica que Fundesplai transmet en aquest Codi- és comprometre’s a què en l’entorn on s’actua cada vegada més gent, preferentment joves, siguin capaços de pensar, decidir i actuar per si mateixos amb vista a la transformació de la seva pròpia realitat i la de les seves comunitats, intentant fer visibles amb les seves paraules, amb les seves accions i amb els seus mètodes d’intervenció comunità­ria els valors humans que s’afirmen com a propis. La rellevància social de Fundesplai dependrà de la seva capacitat per moure’s en aquesta direcció, cosa que, d’altra ban­da, porta demostrant com a real des de fa ja molt de temps.

Enrique Arnanz Villalta, Membre del Consell Assessor i Patró de Fundación Esplai


Compromisos


 

El Codi d’Ètica s’ha de considerar en el seu conjunt, ha d’integrar tots els valors, la forma d’entendre l’acció educativa, la missió i visió de l’organització i ha d’afegir una nova mirada a totes les accions dels professionals dels serveis i projectes de les entitats relacionades, que ja es desenvolupen d’acord amb criteris de qualitat.

El Codi no és un conjunt de propostes aïllades d’àmbits d’actuació, sinó que els tres grups de compromisos estan interrelacionats, formen un sol cos, que és l’actuació de Fundesplai en les seves diferents dimensions:


Aquests compromisos, que no són una col·lecció de normes sinó una manera de ser i estar amb els altres, i que suposen un ideal d’acció, els ha d’assumir tant l’organització globalment com cada una de les persones que hi intervenen.

Per a l’elaboració d’aquest document s’ha comptat amb la participació de persones dels diferents àmbits de l’organització i entitats vinculades i ha estat aprovat pel patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai en la seva reunió de 1 de juliol de 2015.

Compromisos amb les persones destinatàries de les activitats tenint en compte: respecte, dignitat, inclusió, equitat, autonomia, participació.

S’entén com a destinataris de les activitats els infants, els joves i les seves famílies, així com totes les altres persones a qui van adreçades les activitats de Fundesplai.

Compromisos amb i de les persones col·laboradores, tenint en compte: Res­pecte, escolta activa, suport, reconeixement, participació, coherència.

 

Compromisos amb la comunitat i la societat, tenint en compte la cohesió soci­al, el treball en xarxa, la participació i la incidència en la vida pública, la comunicació, l’organització, la transparència, la cura de les persones, la denúncia i la reivindicació enfront les administracions.

Juntament amb l’aprovació del present Codi d’Ètica, el Patronat acorda la creació d’un Comitè d’Ètica que vetllarà pel seu compliment.

Aprovat pel Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai l’1 de juliol de 2015

CodiEticaFundesplai 1

Descarregeu el document sencer