La Fundació al servei dels infants i els joves

La Fundació al servei dels infants i els joves
Des de la Fundació Catalana de l'Esplai mitjançant els projectes i activitats pels infants i els joves, es promouen valors i actituds com solidaritat, el respecte i la tolerància, que ajuden a visibilitzar als nens, les nenes i als joves com a ciutadans de ple dret.

Es plantegen premisses d'una nova ètica global i es treballa per la cohesió social per fer front als possibles efectes d'exclusió i conflictes que poden aparèixer entre els infants i joves, independent de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultura, econòmica o social.

Es garanteix l'èxit dels nostres projectes i serveis, adequant les necessitats socioeducatives dels infants i joves a través d'un treball solidari i comunitari, que enriqueix la xarxa social i educativa. Tota aquesta feina es fa tenint en compte la participació i el compromís de tots els professionals implicats.

S'aconsegueix fer partícips els infants i joves del seu propi procés educatiu mitjançant una metodologia participativa, cooperativa i que vetlla pels aprenentatges significatius, afavorint un treball de respecte per la diversitat, l'autonomia i la socialització.

Per fomentar i garantir la visió educativa, de manera coherent i integradora, es parteix de la realitat de l'entorn educatiu, social i cultural dels infants i joves, on s'apliquen un conjunt de principis metodològics que possibiliten la intervenció de la Fundació. La metodologia dels projectes i serveis de la Fundació destinats als infants i joves es fonamenta en: