Fundació Catalana de l'Esplai

Subcategories

 • CURS DE MONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

  bonificable

  Vols obtenir el títol de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil? El curs de monitor de lleure està adreçat a persones com tu.

  Modalitat:

  Semi - presencial o on.line

  Estructura del curs:

  El curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil consta de la següent estructura:

  • Bloc teòric-tècnic. 150 hores (25 de les quals es centren per a fer la memòria i 25 que es realitzen online.)
  • Bloc de pràctiques. : 160 hores de pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l’alumne.
  • Memòria de pràctiques.

  L’alumnat ha de lliurar una memòria de pràctiques al Centre d’Estudis de l’Esplai en les seves convocatòries pertinents (15 de gener, 15 d'abril i 15 d'octubre) acompanyat del certificat de pràctiques.

  Un cop passades les 3  convocatòries pertinents s’hauran perdut les opcions de titulació.

   

  A qui s'adreça:

  A persones majors de 18 anys que:

  Treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casal d’estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc.

  Per fer el curs cal tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

  Objectius del curs:

  El curs de monitors capacita, sota tutoria i supervisió d’un director:

  Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

  Extracte del temari:

  Mòdul 1 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

  Societat, infància i temps lliure  
  Conceptes de l'educació i educació en valors
  Projecte educatiu (on-line)
  L'entitat d'Esplai
  Plantejament i objectius educatius
  Planificació per competències
  El procés d'avaluació (on-line)
  Intervenció en el procés de socialització
  Activitats tradicionals: el taller, la colònia, el casal, la vetllada
  Metodologies educatives: Centre d'interés, Metode de projecte i Aprenentatge Servei

  Mòdul 2 PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

  Monitor/a: competències i àmbits
  Desenvolupament psicològic de l'infant i adolescent
  El grup d'infants i adolescents
  Gestió de conflictes, competències comunicatives i dinàmiques de grup
  Diversitat educativa (on-line)

  Mòdul 3 TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE

  El joc: tipus, característiques, organització
  Joc com a recurs educatiu (on-line)
  Expressió audiovisual i expressió oral i corporal
  Expressió plàstica
  Expressió musical
  Planificació d'una excursió i tècniques d'acampada
  Excursió: Recursos i activitats en el medi ambient
  Seguretat i Mesures de prevenció a les activitats del lleure (on-line)
  Primers auxilis
  La salut dels infants i adolescents

  Avaluació:

  Qui avalua?

  • El Centre d’Estudis de l’Esplai
  • L’entitat de lleure on es fan les pràctiques
  • El mateix alumnat

  Què s’avalua?

  • L’assistència al curs. Per poder obtenir el diploma l’assistència mínima i obligatòria és el 85% de les classes.
  • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

  Titulació que s'obté:

  Diploma de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

  Crèdits de lliure elecció
  Els cursos de monitors estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. Consulteu-lo en la secretaria de la vostra universitat.

   

 • CURS DE DIRECTORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

  Modalitat:

  Semi - presencial

  A qui s'adreça:

  1. A persones majors de 18 anys amb el títol de Monitor/a de lleure o

  2. Persones que acreditin una titulació de grau, diplomades o llincenciades en (educació infantil, primària o social)  mestres (d'educació primària, pedagogia o psicologia), i dos anys d'experiència en el món del lleure.

  La documentació s'ha de enviar al fer la inscripció.

  Per fer el curs cal tenir els 18 any complerts el primer dia de curs.

   

  Estructura del curs:

  Bloc teòric-técnic:

  • Curs parcial (amb els requisits 1 o 2 de l'apartat "A QUI S'ADREÇA"):M1 (65 hores presencials  hores + 40 hores on.line), M4 (50 hores presencials + 20 on.line)
  • Bloc de pràctiques:120 hores de pràctiques formatives no laborals.
  • Memòria de pràctiques.

  L’alumnat ha de lliurar una memòria de pràctiques al Centre de formació de Fundesplai en les seves convocatòries pertinents (15 de gener, 15 d'abril i 15 d'octubre)acompanyat del certificat de pràctiques.

  Un cop passades les convocatòries s’hauran perdut les opcions de titulació.

  Extracte del temari:

  MÒDUL 1: ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
  Societat, valors i temps lliure
  Infants i joves a Catalunya
  Sociologia, associacions i moviment educatiu en el lleure (on-line)
  Educació en la participació
  Els valors i principis educatius
  Planificació general i pedagògica de les activitats
  Metodologies educatives: Centre d'iterès i projectres
  Com elaborar un projecte? (on-line)
  Elaboració i gestió de projectes
  ApS (aprofundiment) (on-line)
  Planificació infraestructural de les activitats de vacances
  Tractament de dades sensibles, autoritzacions i comunicats
  Informes i memòries: redacció de l'avaluació de projectes (on-line)
  Marc jurídic per associacions
  Introducció a la gestió comptable
  Treball aml les famílies en el lleure
  Treball coordinat amb agents educatius i socials
  Màrqueting i comunicació per entitats: difusió i publicitat dels projectes
  TIC, noves eines de dinamització juvenil (on-line)
   
  MÒDUL 2 i 3 (convalidts amb els requisits 1 o 2 de l'apartat "A QUI S'ADREÇA")
   
  MÒDUL 4: COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'EQUIP DE MONITORS/ES DE LLEURE
  La direcció en el lleure
  L'ètica en el lleure
  Organització i gestió de l'entitat del lleure
  Assessorament i formació de l'equip
  Les reunions i la ceva gestió (on-line)
  Treball cooperatiu: optimització recursos
  Seguiment i acompanyament de l'equip de monitors/es
  Els rols de l'equip i la seva dinamització
  Tècniques i recursos de lideratge d'un director. Els equips
  Gestió del temps i control de l'estrès (on-line)
  Mediació i educació per la igualtat
  Educació emocional i motivació de l'equip
  Treball preventiu de situacions de risc I (transtorns)
  Treball preventiu de situacions de risc II (on-line)

  Avaluació:

  Qui avalua?

  • El Centre d’Estudis de l’Esplai, en la figura del coordinador/a del curs
  • L’entitat de lleure on es fan les pràctiques
  • El mateix alumnat

  Què s’avalua?

  • L’assistència al curs. Per poder obtenir el diploma cal assistir al 85% de les classes.

  Per tant no es podrà faltar a més de 3 sessions del curs

  • Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

  Titulació que s'obté:

  Diploma de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

  Crèdits de lliure elecció
  Els cursos de directors estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. Consulteu-ho a la secretaria de la vostra universitat.
 • CURS DE PREMONITORS: INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT A L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

  Tens 16 anys i t'agradaria iniciar-te en el món del lleure? T'ajudem a que tinguis una orientació global i una reflexió integradora sobre el treball de l'ajudant de monitor/a.

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  Adreçada a persones majors de 16 anys que volen participar o participa en una entitat d'esplai i necessiten una orientació global i una reflexió integradora entorn del treball de l’Ajudant de Monitor/a.

  Extracte del temari:

  1. 1.Àmbit del voluntariat i les associacions
   • Presentació i Iniciació al voluntariat
    • Presentació del Curs
    • El per què del voluntariat
    • El moviment associatiu i el voluntariat
     • Camps d’actuació del voluntariat
     • Tipus d’associacions on desenvolupar tasques de voluntariat
     • Les entitats de lleure. Un lloc on fer una feina voluntària
  2. Àmbit de l’ajudant de monitor/a i de l’educació en el lleure
   • L’Educació en el lleure i l’entitat d’esplai
    • L’educació en el temps de lleure: què és i d’on sorgeix
    • Les entitats de lleure. Un model educatiu
    • Els aspectes socials de les entitats de lleure
   • Ser Ajudant? Ser Monitor/a?
    • Drets i deures del voluntari
    • El perfil dels voluntaris a les entitats de lleure: l’ajudant de monitor/a
    • El compromís i la participació
    • L’Infant i el grup d’infants
     • L’Infant un subjecte actiu
     • Acceptació i respecte a la diversitat i la igualtat
     • Tècniques i recursos per començar a fer d’ajudant de monitor/a
      • Jocs
      • Cançons
      • Danses

  Estructura del curs:

  Curs de 20 hores.

  Titulació que s'obté:

  Diploma emès pel Pla de Formació de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya

 • C.P. DE MONITORS I MONITORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: infància i medi; l'educació en el temps de lleure i l'entitat d'esplai; plantejament i objectius educatius; infants i adolescents (desenvolupament psicològic i la vida en grup); el monitor i la monitora; el centre d'interès i el mètode de projectes; la colònia i les activitats de vacances; tècniques d'expressió i animació (plàstica, danses, cançons i jocs); tècniques d'excursionisme i natura; primers auxilis i educació per la salut. 

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur i apuntats al SOC que volen treballar com a monitors/es de lleure infantil i juvenil, de forma voluntària o professionals, en una entitat d'esplai, casal d'estiu, menjador escolar o colònia de vacances.

  Extracte del temari:

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

  • La infància i el medi
  • L'educació en el temps lliure i l'entitat d'esplai
  • El plantejament i els objectius educatius
  • Els infants i adolescents; desenvolupament psicològic, la vida en grup
  • El monitor i la monitora
  • El centre d'interès i el mètode de projectes
  • La colònia i les activitats de vacances
  • Tècniques d'expressió i animació; plàstica, danses i cançons, jocs...
  • Tècniques d'excursionisme i natura
  • Primers auxilis i educació per la salut

  Estructura del curs:

  Aquest curs consta de 150 hores lectives i de 160 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Diploma de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel II

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

 • C.P. DE DIRECTORS I DIRECTORES D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (SUBVENCIONAT)

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents: planificació i organització, gestió i avaluació de projectes educatius, processos grupals, tècniques i recursos d'animació, etc. 

  Modalitat:

  presencial

  A qui s'adreça:

  Majors de 18 anys, que estiguin en situació d'atur, apuntats al SOC i que volen treballar com a directors/es de lleure infantil i juvenil.

  Extracte del temari:

  A partir d'una metodologia activa treballarem els aspectes següents:

  • Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
  • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores).
  • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores).
  • Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure (80 hores).

  Estructura del curs:

  Aquest curs consta de 310 hores lectives i de 120 hores de pràctiques.

  Titulació que s'obté:

  Diploma de director d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Certificat de Professionalitat de nivel III havent aprovat tant la part lectiva com la pràctica.

  Apunta't ara a través del següent enllaç:

  Curs subvencionat de directors/es de lleure (SUBVENCIONAT)

  Tens dubtes? Vols més informació?

  formacio@fundesplai.org o 93 55 11 533

   

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2022BNsello dona con confianza cat jpg

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!