Objectius i funcions

OBJECTIUS

Compartir uns principis i uns valors que donen sentit i raó de ser a Fundesplai en tots els seus serveis i projectes, que són i estan en un context de l’educació en el lleure i en els espais de l’educació no formal. Per tant socialitza els valors, els principis i les polítiques de l’organització amb les persones que s’hi incorporen de nou.

Dotar les persones  que treballen i col·laboren amb Fundesplai, d’una orientació basada  en valors  per a que, en el seu treball diari puguin saber COM  s’ha d’actuar tant en les tasques educatives amb infants i joves, com en les tasques de Suport, organització i formació, així  com també en els diferents àmbits de la presa de decisions, tot  marcant els límits del que l’organització considera acceptable en el desenvolupament de la seva activitat.

Proclamar que l’educació, en un sentit ampliés un acompanyament que comporta una relació ètica que s’estableix entre l’educador/a, el monitor/a, el nen/a, el/la jove i que es vol parlar de compromisos entre els diferents actors que col·laboren en l’organització.

En aquest sentit, proclama que el posicionament i actitud de les persones de Fundesplai en dirigir-se als altres, ha de ser el de “persones que escolten persones”.

Plasmar un conjunt de compromisos que donen visibilitat sobre la manera com es concreten els valors de l’organització en la pràctica del dia a dia de la seva activitat, tant l’educativa com la d’organització, suport i administració en serveis.

No són una col·lecció de normes sinó una manera de ser i estar amb els altres i que suposen un ideal d’acció que ha d’assumir tant l’organització globalment com cada una de les persones que hi intervenen.

 

FUNCIONS

Potenciar el coneixement ètic i les bones pràctiques en totes les persones col·laboradores de l’organització i fomentar el diàleg, la cooperació, l’exigència i el compromís amb la missió.

En aquest aspecte vetllar per la programació de cursos de formació en ètica bàsica per als professionals per a capacitar-los tant en la reflexió ètica com en la resolució de conflictes ètics combinant les explicacions teòriques amb la resolució de casos pràctics.

Atendre peticions i consultes de totes les persones implicades, - treballadores, voluntàries, infants i joves i les seves famílies, alumnes- sobre temes que facin referència a qüestions ètiques relacionades amb la missió de Fundesplai i al compliment dels deures assenyalats al Codi d’Ètica de Fundesplai,

Queden exclosos els temes econòmics i laborals, que no són objecte del comitè, encara que també s’han de regir per l’ètica.

Emetre dictàmens i recomanacions en la seva funció d’assessorament.

Fer una anàlisi de les peticions i consultes rebudes i del que caldria per potenciar la pràctica de l’ètica en tota l’organització, i per tant de la formació realitzada per millorar-la i adaptar-la a les necessitats de l’organització.

<<Tornar